Vacature vaststellingscommissie VMBO Drama

Het College van Toetsing en Examinering (CVTE) zoekt een nieuw lid voor de vaststellingscommissie VMBO drama. Deze commissie stelt centrale Vmbo drama examens vast. Zij vraagt aan de BDD een voordracht. De vacature gaat dit voorjaar in.

De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

•Beschikt over een goede vakkennis, onder meer blijkend uit een lesbevoegdheid voor de doelgroep.

•Heeft ervaring met en geeft les aan eindexamenkandidaten in het betreffende vak en onderwijstype (in dit geval dus eindexamenklassen drama GL/TL).

•Is geen auteur of lid van een team van auteurs van een les- en/of onderwijsmethode.

•Heeft belangstelling voor examenopgaven.

•Is geen lid van de constructiegroep van Cito of is recentelijk geen lid van de constructiegroep geweest.”

Belangstellende kunnen hun motivatie mailen aan info@docentenddrama.nl met een CV.
Dit kan tot 1 maart aanstaande.

Curriculum.nu 5e fase

VONKC en BDD over Bouwstenen aan Ontwikkelteam Kunst en Cultuur; hierna de vijfde fase!

Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur presenteerde begin januari haar vierde tussendocument. Centraal stond daarin de ontwikkeling van bouwstenen. Deze gaan over wat leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs straks gaan leren op het gebied van Kunst en Cultuur. Hoewel pas vier van de negen bouwstenen klaar waren, wilde het ontwikkelteam toch al het veld al consulteren. Met name om te beoordelen of ze de goede kant opgingen.

VONKC en BDD hebben deze vraag van het ontwikkelteam samen opgepakt en organiseerden hierover samen op 16 januari een bijeenkomst. Behalve verhelderend was het erg leuk om met elkaar de bouwstenen  door te spitten, over details te bomen en ook de grote lijn in het vizier te houden. Dit leverde een grote hoeveelheid vragen en adviezen op die door de besturen van VONKC en BDD vervolgens zijn ingebracht in een van de twee landelijke stakeholdersbijeenkomsten op 23 januari. Daarbij waren vrijwel alle leden van het ontwikkelteam aanwezig. Er ontstond een interessante en constructieve uitwisseling.

VONKC en BDD hebben hun vragen en adviezen aan het ontwikkelteam gebundeld en ge-upload op de curriculum.nu-site en kunnen door iedereen nagelezen worden in het hier bijgevoegde document.

Hoe nu verder?

Curriculum.nu gaat haar laatste fase in. Er volgen nog twee trajecten.

  • Het eerste bestaat uit het vervolmaken van het grote raamwerk van visie, grote opdrachten en bouwstenen. Tezamen wordt dat het voorstel voor de curriculumrevisie. Dit wordt dan voor een laatste keer ter consultatie voorgelegd aan het veld.
  • Het tweede traject betreft de (her)inrichting van bovenbouw vmbo, havo en vwo.

Kort na de zomervakantie zal het advies van curriculum.nu naar de regering en de Tweede Kamer gaan. Deze bepalen uiteindelijk wat er met alle voorstellen en ideeën gebeurt.

Respons uit het werkveld

Het ontwikkelteam en wij als beroepsverenigingen vinden het van groot belang dat de werkvloer respons geeft. Die gelegenheid is er en wij willen onze leden dan ook met klem vragen te reageren. Wat vind je goed aan de lijn die nu neergezet wordt en waar zou je graag aanvullingen zien? We helpen elkaar alleen als we op een positieve en constructieve manier het ontwikkelteam helpen een mooie en goede leerlijn neer te kunnen zetten.

Notitie bovenbouwen

De vakverenigingen zijn elk uitgenodigd om een notitie  in te dienen bij Curriculum.nu. Over hoe wij (VONKC/BDD of desgewenst samen met VLS en VNK-e) naar de toekomstige bovenbouwen havo en vwo en vmbo kijken. We willen daarover heel graag met zoveel mogelijk leden in gesprek gaan en roepen iedereen op daaraan mee te doen.

Denk je mee?

Houd de oproepen en het verdere tijdpad van curriculum.nu op deze site in de gaten en kom naar onze bijeenkomsten of lever input!!

Consultatiebijeenkomst Curriculum.nu

Vierde consultatiebijeenkomst kunstvakverenigingen over Curriculum.nu op 16 januari 2019 in Utrecht

Bouwstenen: kennis en vaardigheden, wat moeten leerlingen straks kennen en kunnen? Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur kwam van 12 tot 14 december voor de vierde keer bijeen om te praten over een nieuw curriculum voor PO en VO. Dit keer stonden de bouwstenen voor het nieuwe curriculum op de agenda. De bouwstenen benoemen de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fases van het primair en voortgezet onderwijs. Het ontwikkelteam baseert zich hierbij op de visie op het leergebied en de grote opdrachten die in eerdere ontwikkelsessies zijn uitgewerkt.

Van 13 tot en met 15 februari is de vijfde ontwikkelsessie van curriculum.nu. Het traject heeft van minister Slob meer tijd gekregen, het eindadvies mag na de zomervakantie worden opgeleverd. Lees meer over dit uitstel op de VONKC-site.

Lees meer over het traject op curriculum.nu
Zie ook ons dossier curriculum.nu voor eerder geplaatste nieuwsberichten.

Praktische informatie

  • De bijeenkomst wordt gehouden in Utrecht, in Cursus- en Vergadercentrum Domstad;
  • In de week voorafgaand ontvangt je een mail met het programma, de exacte locatie en een routebeschrijving;
  • Inloop vanaf 17.00 uur, start om 17.30 uur, einde uiterlijk 20.30 uur;
  • We zorgen voor een eenvoudige maaltijd.
  • Meld je i.v.m. de organisatie en catering alsjeblieft zo spoedig mogelijk hieronder aan! Mocht je overhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn laat het ons dan tijdig weten.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier consultatiebijeenkomsten Curriculum.nu.

Vorige artikel VONKC Studiedag ‘Over Leren’ wordt verschoven naar het voorjaar.

Derde ronde Curriculum.nu

Erken de kunstvakken als pijlers van het leergebied Kunst en Cultuur

Op 5 november 2018 organiseerde de BDD samen met de andere kunstvakverenigingen een feedbackbijeenkomst over het derde ontwikkelproduct van het ontwikkelteam Kunst en Cultuur. We formuleerden twee documenten met feedback voor het ontwikkelteam.

In deze derde ronde van Curriculum.nu ging het over de zogenaamde grote opdrachten. De opdracht van het ontwikkelteam Kunst en Cultuur was om met negen grote opdrachten de essentie van het leergebied te definiëren. En daarmee de basis te leggen voor de volgende stap in het curriculumherontwerp: het benoemen van  kennis en vaardigheden die straks in het nieuwe curriculum op het gebied van kunst en cultuur geleerd en geoefend moeten worden.

VONKC en BDD hebben samen voor de kunstdiscipline dans, drama en beeldende vorming een reactie gegeven op de voorstellen van het ontwikkelteam. Een belangrijke kritiek is dat in de negen opdrachten te weinig de kunstvakken worden herkend. Daarvoor zijn ze te algemeen en abstract geformuleerd. Bij onze reactie hebben we gebruik gemaakt van de input van een aantal leden en aanwezigen op de bijeenkomst van 5 november. Waarvoor onze hartelijke dank

Daarnaast hebben we ook als gezamenlijke kunstvakverenigingen – beeldende vorming, dans, drama, muziek en kunsttheorie -een gezamenlijk statement laten uitgaan waarin we onze ongerustheid hebben geuit over de onherkenbaarheid van de kunstdisciplines in het herontwerptraject zoals zich dat nu ontwikkelt.

Beide reacties kunnen gedownload worden:

Hopelijk mogen we bij de volgende feedbackronde weer op jullie inbreng rekenen!

Kunstvakken ‘buiten het kerncurriculum’ onacceptabel; óók bij overmacht!

De BDD heeft in een brief haar stevige ongenoegen geuit over de oplossingen die minister Slob en de Onderwijsinspectie aandragen in de ‘Handreiking lerarentekort primair onderwijs’. De genoemde opties in het hoofdstuk ‘Oplossingen bij overmacht’ zijn vervreemdend, beangstigend en devaluerend voor de kunstvakken!

Samen met de andere partners in het Strategisch Beraad Kunstonderwijs (SBK) heeft VONKC in een brief aan de Vaste Kamercommissie van OCW opgeroepen minister Arie Slob ter verantwoording te roepen voor zijn wettelijk onjuiste en niets oplossende interventies om het lerarentekort in het primair onderwijs weg te nemen.
Het advies is om in plaats van onbevoegden in te huren, het beschikbare geld in te zetten voor bevoegde vakleerkrachten (die eerder wegbezuinigd werden). Uiteraard is het Beraad van harte bereid dit advies nader toe te lichten.

Het SBK bestaat onder meer uit de kunstonderwijsvakverenigingen, de docentenopleidingen voor kunst en cultuur en het kennisinstituut voor cultuureducatie en amateurkunst (LKCA)