Beleid

Voor de BDD is het belangrijk dat zij steeds opnieuw initiatieven onderneemt om de professionaliteit van theater- en dramadocenten te helpen ontwikkelen.
We willen middels studiedagen aandacht geven aan de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en ervaringen. Dit betekent dat het bestuur wil werken aan een levendige vereniging, waarin studiedagen worden georganiseerd over onderwerpen uit de enorm uitéénlopende en gevarieerde praktijk van de docenten theater en drama.

 

De nadruk binnen de BDD ligt op werken binnen het onderwijs, dit zal voorlopig ook wel zo blijven, maar daarnaast willen we ons ook richten op buitenschoolse activiteiten van theater- en dramadocenten. De BDD wil graag het initiatief nemen om met kunstencentra en organisaties als cultuurnetwerk en theaterwerk.nl contact op te nemen om te komen tot uitwisseling en zelfs samenwerking bij concrete projecten. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

 • drama en multimedia
 • dramamethodiek in buitenschoolse activiteiten.

De BDD als beroepsvereniging is een afspiegeling van de positie van drama/theater. Hoe sterker en hoe groter de BDD hoe steviger het vak en de methodiek van drama/theater een plaats vindt binnen de samenleving.

In 2009 heeft de vereniging een beleidsplan opgesteld voor de komende jaren
Hierin staat een aantal prioriteiten:

 1. De vereniging activeren. Dit houdt in:
  1. De nieuwsbrief Dramaforum twee keer per jaar laten verschijnen
  2. Vakinhoudelijke bijeenkomsten (laten) organiseren zoals studiedagen en werkgroepen
  3. Internationale contacten onderhouden in IDEA en bilaterale contacten-uitwisselingen met buurlanden.
  4. Middels een Breed Bestuur draagvlak creëren voor inhoudelijke discussie en continuïteit in de vereniging.
 2. De vakinhoudelijke ontwikkeling van drama/theater bevorderen. Door middel van:
  1. Medewerking verlenen en/of initiatieven ondernemen ter bevordering van de kwaliteit van drama- en kunsteducatie.
  2. Onderzoek en ontwikkeling bevorderen van het gebruik van multimedia bij drama/theater.
  3. Het vertalen en publiceren van boeken over drama/theater.
  4. Deelnemen aan redactie van KUNSTZONE.
 3. Ondersteunen van drama/theater op het gebied van cultuurparticipatie.
  1. Organiseren van workshops op initiatief van individuele leden
  2. Schrijven van artikelen in vaktijdschriften.
  3. Overleg met Kunstfactor (Consulenten drama en theater)
 4. Het kunstvak drama/theater positioneren in het onderwijs:
  1. Samenwerken met andere kunstvakken binnen het Samenwerkingsberaad kunstvakken. (SBKV), overleg met OCW, deelname perspectiefcommissie kunstvakken tweede fase VO.
  2. Deelnemen aan Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (VVVO), onder meer beroepsregister vormen, beroepsstandaarden ontwikkelen.