Consultatiebijeenkomst Curriculum.nu

Vierde consultatiebijeenkomst kunstvakverenigingen over Curriculum.nu op 16 januari 2019 in Utrecht

Bouwstenen: kennis en vaardigheden, wat moeten leerlingen straks kennen en kunnen? Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur kwam van 12 tot 14 december voor de vierde keer bijeen om te praten over een nieuw curriculum voor PO en VO. Dit keer stonden de bouwstenen voor het nieuwe curriculum op de agenda. De bouwstenen benoemen de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fases van het primair en voortgezet onderwijs. Het ontwikkelteam baseert zich hierbij op de visie op het leergebied en de grote opdrachten die in eerdere ontwikkelsessies zijn uitgewerkt.

Van 13 tot en met 15 februari is de vijfde ontwikkelsessie van curriculum.nu. Het traject heeft van minister Slob meer tijd gekregen, het eindadvies mag na de zomervakantie worden opgeleverd. Lees meer over dit uitstel op de VONKC-site.

Lees meer over het traject op curriculum.nu
Zie ook ons dossier curriculum.nu voor eerder geplaatste nieuwsberichten.

Praktische informatie

  • De bijeenkomst wordt gehouden in Utrecht, in Cursus- en Vergadercentrum Domstad;
  • In de week voorafgaand ontvangt je een mail met het programma, de exacte locatie en een routebeschrijving;
  • Inloop vanaf 17.00 uur, start om 17.30 uur, einde uiterlijk 20.30 uur;
  • We zorgen voor een eenvoudige maaltijd.
  • Meld je i.v.m. de organisatie en catering alsjeblieft zo spoedig mogelijk hieronder aan! Mocht je overhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn laat het ons dan tijdig weten.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier consultatiebijeenkomsten Curriculum.nu.

Vorige artikel VONKC Studiedag ‘Over Leren’ wordt verschoven naar het voorjaar.

Derde ronde Curriculum.nu

Erken de kunstvakken als pijlers van het leergebied Kunst en Cultuur

Op 5 november 2018 organiseerde de BDD samen met de andere kunstvakverenigingen een feedbackbijeenkomst over het derde ontwikkelproduct van het ontwikkelteam Kunst en Cultuur. We formuleerden twee documenten met feedback voor het ontwikkelteam.

In deze derde ronde van Curriculum.nu ging het over de zogenaamde grote opdrachten. De opdracht van het ontwikkelteam Kunst en Cultuur was om met negen grote opdrachten de essentie van het leergebied te definiëren. En daarmee de basis te leggen voor de volgende stap in het curriculumherontwerp: het benoemen van  kennis en vaardigheden die straks in het nieuwe curriculum op het gebied van kunst en cultuur geleerd en geoefend moeten worden.

VONKC en BDD hebben samen voor de kunstdiscipline dans, drama en beeldende vorming een reactie gegeven op de voorstellen van het ontwikkelteam. Een belangrijke kritiek is dat in de negen opdrachten te weinig de kunstvakken worden herkend. Daarvoor zijn ze te algemeen en abstract geformuleerd. Bij onze reactie hebben we gebruik gemaakt van de input van een aantal leden en aanwezigen op de bijeenkomst van 5 november. Waarvoor onze hartelijke dank

Daarnaast hebben we ook als gezamenlijke kunstvakverenigingen – beeldende vorming, dans, drama, muziek en kunsttheorie -een gezamenlijk statement laten uitgaan waarin we onze ongerustheid hebben geuit over de onherkenbaarheid van de kunstdisciplines in het herontwerptraject zoals zich dat nu ontwikkelt.

Beide reacties kunnen gedownload worden:

Hopelijk mogen we bij de volgende feedbackronde weer op jullie inbreng rekenen!

Kunstvakken ‘buiten het kerncurriculum’ onacceptabel; óók bij overmacht!

De BDD heeft in een brief haar stevige ongenoegen geuit over de oplossingen die minister Slob en de Onderwijsinspectie aandragen in de ‘Handreiking lerarentekort primair onderwijs’. De genoemde opties in het hoofdstuk ‘Oplossingen bij overmacht’ zijn vervreemdend, beangstigend en devaluerend voor de kunstvakken!

Samen met de andere partners in het Strategisch Beraad Kunstonderwijs (SBK) heeft VONKC in een brief aan de Vaste Kamercommissie van OCW opgeroepen minister Arie Slob ter verantwoording te roepen voor zijn wettelijk onjuiste en niets oplossende interventies om het lerarentekort in het primair onderwijs weg te nemen.
Het advies is om in plaats van onbevoegden in te huren, het beschikbare geld in te zetten voor bevoegde vakleerkrachten (die eerder wegbezuinigd werden). Uiteraard is het Beraad van harte bereid dit advies nader toe te lichten.

Het SBK bestaat onder meer uit de kunstonderwijsvakverenigingen, de docentenopleidingen voor kunst en cultuur en het kennisinstituut voor cultuureducatie en amateurkunst (LKCA)