Onderwijs

Landelijke Ontwikkeling – Onderwijs

Het vak drama in het primair onderwijs
Drama maakt onderdeel uit de kerndoelen omschreven in een domein Kunstzinnige Oriëntatie. Het gaat erom dat leerlingen;

  • 54 leren om beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  • 55 leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • 56 verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Het vak drama in de  onderbouw van het voortgezet onderwijs
Leergebied Kunst en Cultuur

Het leergebied kunst en cultuur ontleent zijn inhoud aan de disciplines: muziek, dans, drama, beeldende vorming (handenarbeid, tekenen, textiele werkvormen en audiovisuele vorming) en ckv.

De kerndoelen voor de kunstvakken in de onderbouw zijn vastgelegd in het leergebied Kunst en Cultuur. Doel van dit leergebied is een brede oriëntatie op kunst en cultuur. De kerndoelen geven ook variatie in activiteiten aan: eigen werk maken en presenteren, andermans werk ervaren en plaatsen, verslag doen van activiteiten, en reflecteren op eigen en andermans werk. In het leergebied Mens en Maatschappij is aandacht voor erfgoededucatie.

Invulling leergebied Kunst en Cultuur
In de onderbouw kiezen scholen zelf hoe zij de leerinhouden ordenen en aanbieden, bijvoorbeeld:

  • • in een samenhangend leergebied;
  • • in afzonderlijke vakken;
  • • als onderdeel van projecten;
  • • in een mengvorm hiervan.

Uren
Het aantal uren dat scholen aan de kunstvakken moet besteden is niet vastgelegd. Er moet echter wel voldoende tijd ingepland worden om de algemene doelstelling en de kerndoelen te realiseren.

Het vak drama in de tweede fase van havo en vwo

In de tweede fase  kan het vak Kunst gekozen worden in het profiel Cultuur en Maatschappij en/of in het vrije deel. Het vak bestaat uit Kunst Algemeen (algemene cultuurgeschiedenis) en Kunst Drama/Beeldend/Dans/Muziek. In dit vak is er verdieping door vakspecifieke productie en reflectie.

Kunst Beeldend/Dans/Drama of Muziek bevat twee vakonderdelen: Praktijk (= muziek, dans, drama of beeldend) envaktheorie– behorend bij de gekozen discipline. Leerlingen kiezen voor één discipline en leren over deze discipline aan de hand van het vormgeven in, -en het reflecteren over, deze discipline. De onderdelen praktijk en vaktheorie kunnen aan de hand van opdrachten of thema’s met elkaar verbonden worden. Ook wordt de algemene theorie van Kunst Algemeen wel aan de thema’s van Kunst Beeldend/Dans/Drama of Muziek verbonden, waardoor een grote mate van samenhang voor leerlingen kan ontstaan. Leerlingen analyseren beelden, muziek, dans, drama van kunstenaars en daarmee leren ze hoe ze zelf met een van deze kunstvormen kunnen werken. Leerlingen leren vakspecifieke vaardigheden, kennis, begrippen aan de hand van productie en reflectie binnen een of meerdere gekozen kunstdisciplines, dat betreft die disciplines die de school kan aanbieden.

Het vak drama in het vmbo

In het vmbo zijn voor alle vakken en sectoren zes algemene onderwijsdoelen geformuleerd. Daarnaast zijn er per vak examenprogramma’s gedefinieerd in exameneenheden. Elke exameneenheid bestaat uit één of meer eindtermen.

De kunstvakken bestaan uit kunstvakken 1 en kunstvakken 2

Kunstvakken 1 is verplicht voor alle leerlingen uit alle leerwegen

Het bestaat uit 4 exameneenheden. Hieronder valt ook het vak CKV (KV3 en KV4)

KV1 oriëntatie op leren en werken

KV2 Basisvaardigheden (drama)

KV3 Culturele activiteiten

KV4 Reflectie en kunstdossier

 

Kunstvakken 2 is het examenprogramma in de bovenbouw. 

De school besluit of het vak drama wordt aangeboden in de leerwegen GL en/of TL. Er  is een schoolexamen en centraal examen voor drama.

 

Het vak drama in het MBO

Op steeds meer plekken in Nederland kunnen leerlingen op MBO-niveau een theateropleiding volgen aan een ROC. Het betreft vierjarige Artiest-opleidingen. In Den Bosch is een MHBO opleiding die twee jaar duurt met instroomniveau Havo. Ook is drama een vak op verschillende beroepsopleidingen zoals Onderwijsassistent en Kinderopvang en Welzijn.